Lineage

 

lineage_HD1


Yang Lu-ch’an 1799-1872

Yang_Luchan


Yang Chien-hou 1839-1917

yangjianhou


Yang Ch’eng-Fu 1883-1936

yang_cheng_fu


 Ch’eng Man-Ch’ing 1902-1975

ProfCheng


 Huang Sheng Shyan 1910-1992

Huang-Sheng-Shyan


Wan Kean Chew 1939-2011

master-wankc1


 

Patrick Kelly 1950 –

PK2web


Rob Lindsay 1951 –